Regulamin korzystania z usług Katarzyna Graczkowska Dietetyk


§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Katarzyna Graczkowska Dietetyk na rzecz Pacjentów (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

 § 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest także na stronie internetowej Katarzyna Graczkowska Dietetyk (graczkowska.pl) oraz w miejscu wykonywania świadczeń (ul. Kryształowa 2 (pok.45) 25-758 Kielce.

Pacjent – każda osoba, która ukończyła 18 rok życia lub osoba poniżej 18 roku życia w towarzystwie opiekuna prawnego i korzystająca z usług dietetycznych Katarzyna Graczkowska Dietetyk.

Katarzyna Graczkowska Dietetyk – działalność gospodarcza Katarzyna Graczkowska Dietetyk z siedzibą w Kielcach (ul. Leszczyńska 69A/17, 25-326 Kielce ), NIP: 7811834441

§ 3 Przedmiot działania

1.     W ramach świadczeń Usługodawcy Katarzyna Graczkowska Dietetyk udzielane są porady dietetyczne, układane zindywidualizowane plany dietetyczne (jadłospisy) oraz przeprowadzane są pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej przy użyciu specjalistycznego analizatora. Usługi te wykonywane są odpłatnie

2.     Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy przez Pacjenta lub odbierane przez Pacjenta osobiście.

§ 4 Zasady płatności i regulowania należności za usługi świadczone

 w Katarzyna Graczkowska Dietetyk

Opłata za konsultację dietetyczną i jadłospisy regulowana jest według poniższego cennika:

1.     Pierwsza wizyta w gabinecie – obejmuje szeroki wywiad żywieniowo – zdrowotny, analizę składu ciała i ustalenie postępowania dietetycznego 100 zł. Na tej wizycie Pacjent może zdecydować się również na jedną z poniższych opcji:

·       jadłospis 7 dniowy:  120 zł

·       jadłospis 14 dniowy: 180 zł

·       pakiet miesięczny : 350 zł (zawiera dwa jadłospisy na 14 dni oraz dwie wizyty kontrolne

 Jadłospis wraz z zaleceniami dietetycznymi odbierany jest w gabinecie na wizycie w celu jego omówienia (ta wizyta jest gratis) w przypadku wizyt stacjonarnych lub przesyłany drogą elektroniczną w przypadku wizyt online.

2.     Wizyta kontrolna 80 zł

·       Ocena postępów terapii

·       Analiza składu ciała

3.     Porady dietetyczne on-line wraz z jadłospisem

·       7-dniowy 120 zł

·       14-dniowy 180 zł

4.     Usługa mobilna

·       Usługi wymienione w podpunktach 1. i 2. według cennika plus 50 zł za dojazd do pacjenta (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu)

Częstotliwość wizyt kontrolnych stacjonarnych i modyfikacji jadłospisów zależy od postępu terapii i preferencji pacjenta

Płatność za usługi świadczone prze Katarzyna Graczkowska Dietetyk w gabinecie powinna zostać uiszczona w gotówce/kartą w dniu wizyty lub drogą przelewu bankowego (nr konta: 43 1050 1416 1000 0097 4604 6581, w takim terminie, aby opłata została zaksięgowana do dnia wizyty w gabinecie.

Opłata za przygotowane jadłospisy i zalecenia dietetyczne – z góry w dniu wizyty (gotówką lub kartą) bądź drogą przelewu bankowego (nr konta: 43 1050 1416 1000 0097 4604 6581 ). Zalecenia dietetyczne i jadłospis przygotowane będą najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie (lub opłaty gotówką/kartą w gabinecie).

 § 5 Zasady Reklamacji

Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka podmiot Katarzyna Graczkowska Dietetyk, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. Taj jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są gwarantowane. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

                         § 6 Regulamin ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Graczkowska Dietetyk z siedzibą w Kielcach (ul. Leszczyńska 69A/17, 25-326 Kielce), NIP: 7811834441, REGON: 520469800, zwanym jako Administrator Danych Osobowych

3.     Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy polegającej na świadczeniu usług dietetycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO (przetwarzanie w związku z treścią zawartej umowy). Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych polegający m.in. na dochodzeniu roszczeń czy też umożliwieniu przesyłania informacji z przypomnieniem o planowanym terminie wizyty.

4.     Pana/Pani dane osobowe dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych na podstawie odrębnej zgody, każdorazowo wyrażanej przed zawarciem umowy o świadczenie usług dietetycznych w celu prawidłowego wykonania umowy.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem e-maila i wysyłania swoich danych wyraża Pan/Pani automatyczną zgodę na ich przekazanie i przechowywanie zgodnie z Polityką Prywatności.

5.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług dietetycznych.

6.     Pana/Pani dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych o stanie zdrowia mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do celów podatkowych, komunikacji elektronicznej (m.in. powiadomienia o umówionych wizytach) czy też w zakresie świadczenia usług w postaci dostarczenia specjalistycznego oprogramowani dietetycznego dla Administratora Danych Osobowych.

7.     Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich lub do żadnej innej organizacji międzynarodowej.

8.     Po zakończeniu świadczenia usług Pana/Pani dane wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po upływie ww. okresu Pana/Pani dane osobowe w tym dane dot. stanu zdrowia będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.

9.     Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

10.   Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Katarzyna Graczkowska tel.504 946 644, ka.graczkowska@gmail.com

§ 7 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1.     Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Katarzyna Graczkowska Dietetyk. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.

2.     Katarzyna Graczkowska Dietetyk udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.

3.     Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

·       Do wglądu w siedzibie przychodni

·       Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

·       Drogą elektroniczną na wskazany przez Pacjenta adres e-mail.

§ 8 Regulamin przestrzegania praw autorskich

1.     Żadne materiały nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w internecie, bez pisemnej zgody Właściciela – Katarzyna Graczkowska Dietetyk

2.     Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie jadłospisu w całości lub w części bez zgody Właściciela -Katarzyna Graczkowska Dietetyk w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa

3.     Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr.90, poz.631), w tym obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 § 9 Postanowienia końcowe

1.     Podmiot Katarzyna Graczkowska Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu terapeutycznego lub stosowania diety przez osoby postronne, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi.

2.     Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie świadczenia usług Katarzyna Graczkowska Dietetyk.

3.     W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie świadczenia usług , personel ma prawo przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni.

4.     Podmiot Katarzyna Graczkowska Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.graczkowska.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług podmiotu Katarzyna Graczkowska Dietetyk przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408. Z póżniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

6.     Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Katarzyna Graczkowska - ZnanyLekarz.pl